วัตถุประสงค์        
 
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มความรู้และเทคนิคในการใช้ Microsoft Excel
    ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการใช้ Microsoft Excel ในการทำงานได้จริง 
 3.เพื่อเสริมเทคนิคให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถลดการเสียเวลาในการทำงานด้วย MS.Excel ที่ไม่จำเป็นลงไป
 4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและ พัฒนาการใช้ Microsoft Excel ให้สูงยิ่งขึ้นได้ 
        
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      
 1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ Microsoft Excel การทำงานได้เป็นอย่างดี
 2.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนา และประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง 
 3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปช่วยในการลดระยะเวลาอันไม่จำเป็น
    ในการทำงานบน Excel ลงได้อย่างมาก
 4.ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากยิ่งขึ้น   
 5.เกิดผลลัพท์ที่ดีต่อผู้เข้ารับการอบรมและองค์กร